Visi UniMAP   UniMAP's Vision

Universiti Teknikal yang berdaya saing di persada antarabangsa.

 

An internationally competitive Technical University.

Misi UniMAP   UniMAP's Mission

Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara.

 

To produce a holistic human that contributes to the nation's development and industrial competitiveness agenda.

Dasar Kualiti   Quality Policy

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) beriltizam mengendali program pengajian yang berkualiti untuk melahirkan insan dan sumber manusia yang berupaya memenuhi keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan. UniMAP bertekad melaksana pengurusan akademik secara profesional, cekap dan berkesan dengan mengutamakan penambahbaikan secara berterusan supaya UniMAP berdaya saing di persada antarabangsa.

 

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) is resolved on conducting quality academic programmes to produce human and human resources that are able to fulfil the needs and expectation of the interested party. UniMAP resolutely seeks to implement an academic administration that is professional, efficient and effective and places great importance on continuous improvement so that it is competitive internationally.

Objektif Kualiti   Quality Objectives


Klik pada gambar untuk paparan sebenar